Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. För att tydligare beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter har vi tagit fram en integritetspolicy som bland annat förklarar hur dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter och hur du kan använda dig av dina rättigheter.

Nedan beskriver vi hur vi behandlar dina uppgifter när du anmäler dig till och genomgår utbildning hos samt när du genomför kompetenstester hos Promeister. Vi redogör för varifrån dina uppgifter samlas in, vilka vi kan komma att dela uppgifter med samt vilka personuppgifter som behandlas och varför vi behandlar dem.

Promeister Solutions, organisationsnummer 559034–6929, med adress Box 9217, 200 39 Malmö är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter inom våra kurs- och utbildningsprogram.

Om du har frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud: gdpr@mekonomencompany.com

 

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

Vi behandlar personuppgifter som lämnas av dig i samband med att du registrerar ett konto hos Promeister eller när du anmäler dig till någon av våra utbildningar. Vi behandlar också personuppgifter som genereras under genomförandet av utbildning såsom uppgift om genomförd/ej genomförd utbildning och information om testresultat vid genomfört test.

Personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi genererar om dig:

 • Namn: för- och efternamn
 • Kontaktinformation: adress, e-postadress,
 • Inloggningsuppgifter: användarnamn, lösenord
 • Fordonsinformation: bilregistreringsnummer, bilmodell.
 • Information om ditt fordon: körd sträcka (mätarställning), status på bilens komponenter och funktioner.
 • Utbildningshistorik: genomförda utbildningar, information om närvaro.
 • Orderinformation: orderhistorik, information om beställda varor.
 • Fakturareferens för fakturering: namn, deltagarnärvaro.
 • Information om dina köp samt information om utförd tjänst: köpta artiklar och tjänster, belopp, inköpsställe, datum och betalsätt, rabatter, information om utförd reparation och service.
 • Personnummer: (endast vid certifiering)
 • Bolagstillhörighet
 • Testresultat
 • Allergier
 • Titel

Utöver de uppgifter som du själv lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig samlar vi inte in några uppgifter från tredje part.

 

Hur och varför vi använder dina personuppgifter

Vi behandlar information om dig t ex för att du har valt registrera ett användarkonto hos oss eller för att du har valt att anmäla dig till någon av våra utbildningar. De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas för nedan beskrivna ändamål och rättslig grund:

 

Ändamål Behandling Kategorier av personuppgifter Rättslig grund Lagringstid
För användaradministration och support
 • Ge behörighet att logga in på ditt användarkonto.
 • Säkerställa din identitet.
 • Mottag din kursanmälan.
 • Kommunicera med dig inför eller under en utbildning.
 • Inloggningsuppgifter
 • Namn
 • Kontaktinformation
 • Vår kommunikation med dig.
Berättigat intresse* Till dess att utbildningen är genomförd och för en tid om 12 månader därefter.
För att kunna tillhandahålla och administrera utbildningar.
 • För att identifiera dig som berättigad till utbildning.
 • Fakturera din arbetsgivare
 • Tillhandahålla uppgifter om genomförd utbildning.
 • Upprätta kursintyg.
 • Dela personnummer med certifieringsanställt (endast certifieringsutbildningar)
 • Namn
 • Kontaktinformation
 • Titel
 • Bolagsinformation
 • Personnummer (mer information nedan)
 • Utbildningshistorik
 • Testresultat
 • Fakturareferens för fakturering.
Berättigat intresse** Till dess att utbildningen är genomförd och för en tid om 3 månader därefter.
Administrerar och tillhandahålla specialkost vid utbildningstillfällen
 • Inhämta information om allergier för att kunna tillhandahålla specialkost vid utbildningstillfällen.
 • Allergier (mer information nedan)
Samtycke Till dess att utbildningen är genomförd och för en tid om 3 månader därefter.
För att kunna tillhandahålla dig med din utbildningshistorik.
 • Lagra information om genomförda utbildningar / utbildningshistorik.
 • Namn
 • Kontaktinformation
 • Inloggningsuppgifter
 • Titel
 • Bolagsinformation
 • Personnummer (mer information nedan)
 • Utbildningshistorik
 • Testresultat

 

Samtycke Till dess att du återkallar ditt samtycke.
För att marknadsföra våra utbildningar och tjänster.
 • Skicka direktmarknadsföring där förslag på tillgängliga utbildningar ges.
 • Namn
 • Kontaktinformation
 • Utbildningshistorik
Berättigat intresse*** Till dess att utbildningen är genomförd och för en tid om 12 månader därefter.
För att tillhandahålla PBS, Teknisk support, Svarservice, Centralbokning/Servicerådgivning på distans, Digital Servicebok, Rekryteringspaket

 

 

 • Grund information för avtals behandling.
 • Kommunicera inför avtal

 

 • Namn
 • Kontaktinformation
 • Avtalsunderlag
Fullgörande av
avtal
Till dess att avtal är
genomförd och för en tid om 6
månader därefter.
För att kunna hantera Avtal
 • Gallring av avtal
 • Namn
 • Kontaktinformation
 • Avtalsunderlag
Fullgörande av
avtal
Till dess att avtal är

avslutat

och för en tid om 12
månader därefter.

För att kunna hantera kundtjänstärenden.
 • Kommunicera med dig som kund och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller digitalt.
 • Utreda klagomålsärenden.

 

 • Namn
 • Kontaktinformation
 • Kundens korrespondens
 • Uppgifter om klagomålet.
Berättigat intresse Till dess att ärendet är avslutat och för en tid om 6 månader därefter

 

Behandling av känsliga personuppgifter samt personnummer

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och omfattas därför av ett starkare skydd. Av de uppgifter vi behandlar om dig så räknas personnummer, allergier och uppgifter om din hälsa som extra känsliga. Vi behandlar endast känsliga uppgifter för nedan specifika skäl.

Vi behandlar ditt personnummer av följande skäl:

 • För att kunna genomföra giltiga certifieringar via

Vi behandlar information om dina allergier av följande skäl:

 • För att tillhandahålla specialanpassad kost vid våra utbildningstillfällen till dig som anger specifika allergier.

 

Invändning mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse. Fortsatt behandling av dina personuppgifter förutsätter i sådant fall att vi kan visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 

*För att kunna administrera ditt användarkonto samt för att kunna kommunicera med dig före och under någon av våra utbildningar samlar vi in information om ditt namn, kontaktinformation, dina inloggningsuppgifter samt information gällande vår kommunikation. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att du har tillgång till vårt utbildningssystem samt hjälpa dig om du har frågor gällande utbildning eller problem när du använder vårt utbildningssystem, vilket överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

**För att kunna tillhandahålla utbildningar samlar vi in information om ditt namn, kontaktinformation, ditt personnummer (endast vid certifierade utbildningar), information om eventuella allergier, samt din utbildningshistorik. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla utbildning till dig, vilket överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

***Vi eftersträvar alltid att vara så relevanta som möjligt i vår kommunikation till dig. För att kunna skicka relevanta erbjudanden till dig gällande våra kurser och utbildningar behöver vi behandla ditt namn, dina kontaktuppgifter samt din utbildningshistorik. Vi har gjort bedömningen att det finns ett ömsesidigt behov av relevant information och bedömer att det ömsesidiga behovet väger tyngre än eventuella risker för dig som registrerad.

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi skall kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och utifrån instruktioner från oss. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa en korrekt och säker behandling av de personuppgifter de åtar sig att behandla. Våra personuppgiftsbiträden hjälper oss med:

 • IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
 • Externa utbildningsleverantörer (underleverantörer som levererar utbildningar)
 • Marknadsföring (sociala medier, print och distribution, påminnelsehantering för bokning av service)
 • Offentliga person- och fordonsregister (delar registreringsnummer för att inhämta fordonsinformation)
 • Inkassoföretag (företag som hanterar indrivning av fordran)

 

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att vi inte styr över informationen som lämnas till företaget. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar personuppgifter med är:

 

Kategori av personuppgiftsansvariga Ändamål Kategorier av personuppgifter Laglig grund
Företag som erbjuder

betallösningar, t ex Klarna

 

För att kunna

erbjuda elektronisk betalning.

 

 

• Namn

• Kontaktuppgifter

• Betalningsunderlag

Fullgörande

av avtal

Företag som erbjuder

försäkringar, t ex Moderna försäkringar

För att kunna

erbjuda assistansförsäkring i samband med service.

 

• Registreringsnummer

 

Fullgörande

av avtal

Var dina uppgifter behandlas

Vår målsättning är att så långt det är möjligt behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas av mottagare i, land utanför EU/EES. Vi kommer i dessa fall att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss enligt nedan.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om specifika lagringsperioder under rubriken ”För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter”.

 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

 

Dina rättigheter

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till information om behandlingen.

Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person och vilka uppgifter du vill ta del av.

Du har rätt att:

 • få bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag) utan kostnad. Vid uppenbart ogrundade eller orimliga registerbegäranden (särskilt p.g.a. att begärandena är upprepade) kan dock en administrativ avgift tas ut eller begäran
 • få rättelse av felaktiga eller ofullständiga
 • få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades
 • få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall – t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning – under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och
 • få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med

 

Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Givetvis har du möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler, t ex kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms.

 

Återkallelse av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke till personuppgiftsbehandling. Vi kommer i så fall att upphöra med den behandling för de ändamål som baserades på ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi har rätt att spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

 

Cookies och liknande

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies på vår hemsida och i våra webtjänster. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

 

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Mekonomens eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en
 • Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till
 • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web

 

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:

Nödvändiga cookies är helt nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, t.ex. våra betalningsalternativ eller vår kundportal. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.

Analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster.

Funktionscookies möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska för-ifylla dina uppgifter eller inte. Utan dessa typer av cookies skulle vi inte kunna skräddarsy våra tjänster enligt dina önskemål.

Säkerhetscookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, genom att de hjälper oss att upptäcka bedrägerier och skyddar din data. Eftersom detta är en väsentlig del av våra tjänster, är dessa cookies nödvändiga.

Reklamcookies möjliggör för oss att rikta relevant marknadsföring till dig.

 

Hur kan du kontrollera vår användande av cookies

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

 

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss på sätt som framgår nedan. Du också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

 

Hur du kontaktar oss

Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud: gdpr@mekonomencompany.com

 

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2020-07-14